مدیرعامل همراه اول: جیرینگ 32میلیون مشترک فعال دارد

به گزارش ايسنا، وحيد صدوقي با اشاره به افزايش 100 درصدي سرمايه ي شرکت ارتباطات سيار ايران گفته است: اندوخته قانوني اين شرکت به ساير اندوخته ها اضافه شده و کارهاي قانوني مهاجرت همراه اول از بازار فرابورس انجام شده است. وي درخصوص شائبه ي افزايش تعرفه هاي مکالمه با سيم کارت هاي همراه اول در ماه هاي گذشته توضيح داد: در چند سال اخير اين شرکت هيچ گونه افزايش تعرفه اي نداشته و در برخي موارد کاهش تعرفه نيز داشته است. صدوقي افزود: مثلا در طرح ايران زمين همراه اول مشترکان اعتباري مي توانند با پرداخت هزينه ناچيزي در تمام ايران با يک نرخ صحبت کنند و البته در همين حال مجموع ميانگين مکالمات مشترکان ما، بين پنج تا 10 درصد افزايش يافته است. مدير عامل همراه اول از اخذ مجوز بانک مرکزي براي ارائه ي خدمات مالي همراه بر بستر جيرينگ خبر داد و گفت: پس از تعامل بسيار با بانک مرکزي، مجوز ارائه خدمات مالي همراه صادر شده است و با صدور اين مجوز ارائه ي خدمات جيرينگ همراه اول گسترش مي يابد. هم اکنون جيرينگ 32 ميليون مشترک فعال دارد و ارائه شارژ يک هزار توماني از طريق اين سرويس ميسر است.
   1391/10/24 14:07