دوره های آموزشی

شرکت پتساصنعت با هدف بازآموزی و ارتقاء دانش فنی کارشناسان و دست اندرکاران سیستم های کنترل و اتوماسیون صنایع مختلف کشور، دوره های آموزشی متنوعی در حوزه های ذیل اجرا می نماید:

آموزش سیستم کنترل و نرم افرازهای

Citec SCADA / Clear SCADA

آموزش های نرم افرازهای

ELOP / SILWORX

آموزش و معرفی سیستم کنترل

Application Engineering

آموزش و معرفی  PLC ها و نرم افزارهای

CODESYS / e!COCKPIT

ثبت نام دوره ها
دانلود داکیومنت آموزش