گواهینامه ها

 • پروانه تولید از وزارت صـمـت
 • گواهی ISO در پنج دیسیپلین اصلی
 • عضو انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی
 • ثبت در وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • گواهی صلاحیـت پیمانکاری – رتبـه 5 صنعت و معدن
 • گواهی صلاحیت پیمانکاری– رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات
 • عضویت در سامانه فاوانفت و دارای گواهی الکتـرونیکی نفت
 • رتبه 1 کشور در یکپارچه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
 • دارای پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی
 • عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
 • عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
 • دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 • عضو اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات