پتساصنعت در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت و گاز

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

همایش امنیت سایبری در صنعت