برنامه نویسی سیستم HIMax

برنامه های کاربر سیستم HIMax با استفاده از سیستم برنامه نویسی PADT ایجاد می شوند. ایستگاه برنامه نویسی از یک رایانه با ابزار برنامه نویسی (برنامه) SILworX تشکیل شده است.  برنامه کاربر از بلوک های عملکرد استاندارد مطابق با IEC 61131-3 ، بلوک های عملکردی تعریف شده توسط کاربر، متغیرها و اتصالات تشکیل شده است.  این عناصر در ویرایشگر برنامه SILworX قرار می گیرند و به صورت گرافیکی بر روی صفحه توسط کاربر به هم متصل می شوند.  از نمای گرافیکی حاصل ، SILworX یک برنامه اجرایی را تولید می کند که می تواند در کنترلر بارگیری شود.  در مجموع 32 برنامه کاربر می توانند در یک کنترلر بارگیری شوند.  کنترلر همزمان برنامه های کاربر را پردازش می کند.  اولویت هر برنامه توسط کاربر قابل تنظیم میباشد.  برای اطلاعات بیشتر در مورد ابزار برنامه نویسی ، به راهنمای آنلاین SILworX مراجعه کنید.

HIMax System ProgrammingHIMax system user programs are created using the programming system PADT.  Programming station is composed of a PC with the programming tool(application) SILworX.  A user program is composed of standard function blocks, in accordance with IEC 61131-3, user-defined function blocks, variables and connectors. The elements are placed in the SILworX program editor and graphically interconnected on the screen. From the resulting graphical representation, SILworX generates an executable program that can be loaded into the controller.  A total of 32 user programs can be loaded into a controller.  The controller processes the user programs simultaneously.  Each user program is processed based on configurable priority assigned by user.  For more information on the programming tool, refer to the SILworX Online Help.

ثبت نام